سرور مجازی کانفینگ شده

سرور مجازی رم 10 کانفینگ شده

Intel Multi Core CPU
10GB Guaranteed RAM
128 GB SAS Raid HARD
France - Canada Location
Anti DDOS Arbor
Cisco Firewall Firewall
1Gb Port

سرور مجازی رم 24 کانفینگ شده

Intel Multi Core CPU
24GB Guaranteed RAM
128 GB SAS Raid HARD
France - Canada Location
Anti DDOS Arbor
Cisco Firewall Firewall
1Gb Port

سرور مجازی رم 8 کانفینگ شده

Intel Multi Core CPU
8GB Guaranteed RAM
128 GB SAS Raid HARD
France - Canada Location
Anti DDOS Arbor
Cisco Firewall Firewall
Free Cpanel+ Lite speed
1Gb Port

سرور مجازی رم 6 کانفینگ شده

Intel Multi Core CPU
6GB Guaranteed RAM
128 GB SAS Raid HARD
France - Canada Location
Anti DDOS Arbor
Cisco Firewall Firewall
Free Cpanel+ Lite speed
1Gb Port

سرور مجازی رم 4 کانفینگ شده

Intel Multi Core CPU
4GB Guaranteed RAM
128 GB SAS Raid HARD
France - Canada Location
Anti DDOS Arbor
Cisco Firewall Firewall
Free Cpanel+ Lite speed
1Gb Port

سرور مجازی رم 3 کانفینگ شده

Intel Multi Core CPU
3GB Guaranteed RAM
128 GB SAS Raid HARD
France - Canada Location
Anti DDOS Arbor
Cisco Firewall Firewall
Free Cpanel+ Lite speed
1Gb Port